2. Δικαιολογητικά για Άδεια Παραλίας

Για την έκδοση Άδειας Παραλίας χρειάζονται τα εξής:

 1. 1. Πιστοποιητικό σπουδών από νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης (φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από τη Σχολή)
 2. 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου
 3. 3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α’75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:

  Α. «Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος.

  Β. Δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν.192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα»
 4. 4. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου,  παθολόγου και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου,  παθολόγου και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία.
 5. 5. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας.
 6. 6. Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ. Το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μετά την επιτυχία στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, για τη χορήγηση της Άδειας Ναυαγοσώστη.
 7. 7. Για την έκδοση της Άδειας Ναυαγοσώστη καταβάλλονται τα κάτωθι ποσά:
 8. α) Αποδεικτικό είσπραξης 5,00€ υπερ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. [άρθρο 1 της αριθμ. 1329.1/14/05-9-2007 απόφασης ΥΕΝ (Β’1854)]. (Το πληρώνετε στο Λιμεναρχείο με την κατάθεση των Δικαιολογητικών).

   

 9. β) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (στον κωδικό Κ.Α.Ε.3435) 14,67€, με την αιτιολογία «για άδεια Ναυαγοσώστη» ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο [αριθμ.3131.4/1/99/25-10-1999 απόφαση ΥΕΝ (Β’2000)]. (Το πληρώνετε σε περίπτωση επιτυχούς αποτελέσματος).

  γ) Παράβολο δημοσίου από Δ.Ο.Υ. 30,00€ ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο [άρθρο 25 του ν. 2873/2000 (Α’285)].ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 4832. (Το πληρώνετε σε περίπτωση επιτυχούς αποτελέσματος).