1. Δικαιολογητικά για την Ανανέωση Άδειας Παραλίας

Για την ανανέωση της άδειας χρειάζονται τα εξής:

  1. 1. Πρωτότυπη άδεια ναυαγοσώστη
  2. 2. Πιστοποιητικό υγείας
  3. 3. Υπεύθυνη δήλωση
  4. 4. 2 φωτογραφίες (3,5 εκ. x 4,5 εκ.)
  5. 5. 3€ υπέρ Μ.Τ.Ν. (πληρώνεται στο λιμεναρχείο)